Växande träd

Utt-1513

Ett träd växer och växer och ökar i vikt med upp till 100 kg per år. Varifrån kommer det mesta av dessa 100 kg?

Utt-1513_VäxandeTräd1

 

Rätt svar Fråga: Växande träd

A) Luften

Kommentar

Det är genom fotosyntesen som växterna binder koldioxid från luften i olika organiska föreningar: Koldioxid + vatten+ solenergi —>  Socker + syre.

Reaktionerna sker i växtcellernas kloroplaster, som innehåller klorofyll. Man delar upp reaktionerna i ljusreaktionerna (där energin från ljuset/fotonerna tas omhand) och mörkerreaktionerna (där kolhydrater bildas av bl.a. koldioxid).

Wikipedia: (http://sv.wikipedia.org/wiki/Biomassa) Biomassa är materia som ingår i levande organismer. Biomassan omfattar vanligen också död materia i levande organismer, såsom ved. Biomassa är organiskt material som kommer från växternas fotosyntes. Vid fotosyntesen bildas, med växternas klorofyll, druvsocker och syre ur koldioxid, vatten och solenergi.

Lgr11 centralt innehåll

Biologi:

Natur och samhälle

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Kemi:
Kemin i naturen

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.