Vattenbrist

Utt1810

Utt1810- Vattenbrist

Som dricksvatten kan vi till exempel använda oss av grundvatten. Ibland kan det uppstå problem med vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. Vad är fördelen med att använda grundvatten i stället för havsvatten som dricksvatten?

Rätt svar Fråga: Vattenbrist

C) Grundvatten är oftast mycket renare och har lägre salthalt än havsvatten.

Kommentar

Hur tjänligt vatten är att använda som dricksvatten beror på hur höga halter av olika ämnen som finns lösta i vattnet. Det behöver även vara tillräckligt låga halter av mikroorganismer för att vi skall kunna dricka det utan att bli sjuka. Grundvatten är ofta så rent att det är direkt drickbart. Om havsvatten skall användas behöver det renas och avsaltas, vilket är både krångligt och dyrt.

Lgr11 centralt innehåll

Kemin i naturen

  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö och hälsosynpunkt.

Kemin i vardagen och samhället

  • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.