Vart tar energin vägen?

Utt-9902

Det är en kall och vindstilla vinternatt. I ett fritidshus där ingen vistas är ett element påkopplat hela tiden i ett rum. Elementet avger effekten 1 kilowatt. Temperaturen i rummet varken stiger eller sjunker utan är konstant 12˚C.
Hur mycket läcker ut genom väggar, golv och tak av den tillförda effekten?

bild 2

Rätt svar Fråga: Vart tar energin vägen?

D Allt

Kommentar

All tillförd värmeeffekt läcker ut genom väggar, golv, tak och eventuell ventilation. Om det inte vore på det sättet skulle temperaturen antingen sjunka eller stiga i rummet.

Lgr11 centralt innehåll

F1
Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.