Varför blir klimatet varmare?

Re2-9806

Jordens medeltemperatur sett över en längre tidsperiod är ungefär konstant. I det långa loppet lämnar lika mycket energi jorden som den mottar.
Om användningen av fossila bränslen (olja, kol och gas) i världen får fortsätta utan begränsningar, förutsäger vissa forskare att jordens medeltemperatur kommer att öka.

Vad anses vara orsaken till denna temperaturökning?
bild 2

Rätt svar Fråga: Varför blir klimatet varmare?

C Den utgående värmestrålningen minskar på grund av ökad absorption i atmosfären.

Kommentar

Strålningen från solen kommer från en varm solyta med en temperatur av ca 6000°C. Varma ytor avger strålning med kort våglängd (litet avstånd mellan vågtopparna). Jordens yttemperatur är i genomsnitt bara ca 17°C och avger strålning med mycket längre våglängd. För att inte jordens medeltemperatur ska stiga eller sjunka så krävs att lika mycket strålning kommer in som går ut.
När vi släpper ut växthusgaser, såsom exempelvis koldioxid, absorberas mer av den långvågiga utgående strålningen i atmosfären samtidigt som den kortvågiga ingående strålningen går igenom atmosfären opåverkad och når ner till jordytan. Atmosfärens temperatur nära markytan kommer därför att stiga tills eventuellt en ny jämvikt mellan in-och utgående strålning uppstår.

Lgr11 centralt innehåll

T3
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel
K1
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

K2
Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
B1
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
F1
Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.