Starka konstruktioner

Re1-0502

Växternas celler har till skillnad från djurens celler (och därmed våra) en yttre cellvägg som ger dem en fastare struktur. Cellväggar består av långa strängar av cellulosa som har en fyllnadsmassa runt omkring sig. Denna konstruktion av två eller flera material ger en förstärkning av konstruktionens styrka på olika sätt t.ex hållfasthet och elasticitet. Samma teknik har vi människor använt på ett antal olika sätt.

Re1-0502

Här nedan följer en serie olika möjliga användningsområden för denna teknik med långa strängar och fyllnadsmassa.
Ange för vart och ett av påståendena om det är sant eller falskt.

A

Armering av betong med järnnät vid byggnation av t.ex broar.

B

Glas- eller kolfiber i en plastmassa vid tillverkning av t.ex. kastspön för fiske.

C

Amalgam, t.ex silver m.fl metaller lösta i kvicksilver, för fyllning av hål i tänderna.

D

Gammaldags byggnationsteknik där man gjorde väggar av halm och lera.

Rätt svar Fråga: Starka konstruktioner

A, B och D är sanna, C är falskt

Kommentar

Alternativen A, B och D omfattar samtliga en metod där en långsträckt struktur (järnstänger, glas- eller kolfibrer, halm ) inbäddad i en mer kornig massa (betong, plast respektive lera) förbättrar konstruktionens styrka mot belastning av olika slag.

Amalgam däremot är kvicksilvers förmåga att lösa andra metaller i sig – det bildas en så kallad legering. Metoden används traditionellt som ett material att fylla hålrum i tänderna med. Dessa hålrum bildas ofta av bakterieangrepp (karies). Denna typ av amalgam består av kvicksilver i vilket det lösts mycket silver samt varierande halter av tenn, koppar och zink. Vattenlösliga kvicksilverföreningar och kvicksilverånga är mycket giftiga. Det finns en diskussion om utifall amalgamet kan ge en förgiftningseffekt i människokroppen men detta är ej vetenskapligt säkerställt. Dock används alltmer kompositplaster vid lagning av tänder idag.

Amalgammetoden kan också vara en modell vid utvinning av guld.

Lgr11 centralt innehåll

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.