Mineralbestämning

RiF-0601

Mineraler kallas fasta, oorganiska ämnen, som bygger upp jordskorpan. Kvarts är det vanligaste mineralet i den svenska berggrunden. Blyglans, zinkblände och järnmalmer är exempel på metallhaltiga mineraler. Dessa kallas för malmer när de förekommer i sådana mängder att de anses brytvärda.

På brickan framför er har ni några mineraler och olika bestämningsverktyg. Genom att rispa på mineralerna, testa med magneten och använda era sinnen skall ni försöka identifiera de fyra mineralerna.

Mineralerna är

A

B

C

D

 RiF-0601-a RiF-0601-b RiF-0601-c RiF-0601-d

Ni får också fyra skyltar märkta med mineralernas namn

svavelkis
(pyrit)

kopparkis
(chalkopyrit)

blodstensmalm
(hematit)

svartmalm
(magnetit)

Rätt svar Fråga: Mineralbestämning

A=kopparkis, B=magnetit, C=hematit och D=svavelkis

Kommentar

A; metallen har mörkgulfärg, ärggrön anstrykning
B; metallen är magnetisk, gråsvart streck
C; metallen är inte magnetisk, brunrött streck
D; mineralet är ljusgult, luktar svavel vid repning

I en bergart är mineralerna fogade till varandra, medan de ligger löst blandade i en jordart. Oftast består berg- och jordarter av korn av olika slags mineral, men ibland träffar man på berg- och jordarter bestående av ett enda mineral, t ex
kalksten och kvartssand. Kvarts är det allra vanligaste mineralet i den svenska berggrunden. Magnetit och hematit är järnmalmer.

Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning och denna vår första industri har haft stor ekonomisk betydelse för Sverige. Än idag är malmbrytning och metallproduktion en viktig svensk industri och Sverige hör till EUs ledande malm- och metallproducerande länder.

Den totala produktionen av malm och metaller har under de senaste trettio åren legat relativt konstant med en årlig produktion av runt 45 miljoner ton malm, varav ungefär hälften är järnmalm och resten koppar-, zink- och blymalm. Sverige är den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och vi hör till de främsta inom basmetallerna koppar, zink och bly samt ädelmetallerna guld och silver.

Lgr11 centralt innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.