Gamla och nya hjälpmedel

RiS-0401

Olika tekniker och tekniska uppfinningar har ofta fötts ur behov av hjälpmedel för att lättare klara vår vardag. Människor har under alla tider kommit på olika hjälpmedel – både på gott och ont. Här nedan finner du fyra kedjor av tekniska uppfinningar.

hjalpmedel

Fråga:
Två av dessa kedjor står i kronologisk (tidsmässig) ordning (äldst först i kedjan och yngst sist) och två är felaktigt placerade. Vilka två kedjor är de riktiga?
1. Svartkrut Symaskin Genteknik Kulspetspenna
2. Kompass Telefon Kulspetspenna Smittkoppsvaccination
3. Svartkrut Glasögon Telefon Kulspetspenna
4. Kompass Smittkoppsvaccination Telefon Genteknik

Rätt svar Fråga: Gamla och nya hjälpmedel

3 och 4

  • Svartkrut (700-talet)
  • Kompass (1100-talet)
  • Smittkoppsvaccination (1796)
  • Symaskin (1844)
  • Telefon (1876)
  • Kulspetspenna (1941)
  • Genteknik (1980-talet)
  • Glasögon (1200-talet)

Kommentar

Svartkrut
Svartkrutets uppkomst kan dateras till tiden före Kristus, men dokumentation om tillverkningsprocessen finns från 700-talet. Krutets historia är alltså inte helt utredd. Länge ansågs alkemisten och franciskanermunken Berthold Schwarz ha uppfunnit krutet i Strasbourg 1330. Men kunskapen att en blandning av vissa kemiska ämnen (salpeter, kol och svavel) resulterade i ett explosivt preparat (svartkrut) är emellertid betydligt äldre. Redan före Kristus kände man i Kina till metoden att tillverka krut. Detta krut användes troligen endast till fredliga fyrverkerier. Den äldsta dokumentationen är kinesisk och kommer alltså från 700-talet. Måhända har krutet också varit känt i Europa under antiken. Dio Cassius (124-229 e Kr) beskriver i varje fall på ett ställe i sina texter om krigsmaskiner, med vilka kejsar Caligula efterhärmade åskans eld och dunder.

De första säkra uppgifterna om krutets förekomst i Europa stammar från 1200-talets senare hälft. Liksom i Orienten användes krutet här ursprungligen endast till fyrverkerier och det var först vid seklets slut som man började använda det som drivladdning i primitiva eldrör.

Smittkoppsvaccinationen
Benjamin Jetsy, som var boskapsuppfödare i England, hade fått kokoppor och noterade att han därefter blivit immun mot smittkoppor. År 1774 inokulerade han sin fru och sina två barn med kokoppor, och även dessa blev därefter immuna mot smittkoppor. Det var dock den engelske landsortsdoktorn Edward Jenner som fick äran av att ha kommit på metoden med smittkoppsvaccination. Han inokulerade den 14 maj 1796 material från såriga kokoppor i handen på mjölkerskan Sarah Nelmes 8-årige James Phipps genom två ytliga skåror i handen. Efter ca en vecka med lättare sjukdomssymtom tillfrisknade pojken. Ca 6 veckor senare inokulerade Jenner smittkoppsmaterial på pojken genom variolisering (se ovan). Den lille James insjuknade dock inte! Försök med ytterligare ett tiotal personer som inokulerades med kokoppor fungerade lika bra. Jenner kallade inokulationen av kokoppsmaterial för ”vaccine inoculation” efter latinets vacca = ko. De första försöken i Sverige med vaccination utfördes av dr E.Z. Munck af Rosenschöld 1801, och 1816 blev smittkoppsvaccination obligatorisk i Sverige.

Smittkoppor är den första infektionssjukdom som utrotats genom massvaccination. År 1980 förklarade WHO officiellt att smittkopporna utrotats på jorden.
http://www.wermland.se/smittskydd/vaccin/historik.htm

Kulspetspennan
Den ungerske uppfinnaren Ladislas Biró uppfann kulspetspennan 1941. Patentet köptes dock av baronen Marcel Bich, som började massproducera dessa pennor i sitt företag, Bic. Pennans popularitet tog snabbt enorma proportioner. En kulspetspenna kan beskrivas som en penna med en kula som skrivspets. Kulan är vridbar och ligger som tillslutning i en ändan av ett rör fyllt med ett färgämne utan klumpar. När man skriver kommer färgen att överföras från kulan till pappret. Kulspetspennor anses idag vara en av världens mest sålda produkter.

Symaskinen
En symaskin är en maskin som för nål och tråd genom tyg, läder eller liknande för att åstadkomma en söm. Som symaskinens uppfinnare nämns Elias Howe. Han uppfann sin första maskin 1839. De första symaskinerna började tillverkas under mitten och slutet 1800-talet och drevs med en fotpedal. Fr o m 1930-talet blev det vanligt att förse symaskinerna med en elektrisk motor och på 1950-talet kom symaskiner som kunde sy sicksack och mönstersömmar. På 1980-talet kom datorstyrda maskiner som kunde brodera. www.susning.nu

Kompassen
Magnetkompassens historia är endast ofullständigt känd .Redan under antiken visste grekerna att mineralen Magnetit kunde dra till sig små järnbitar. I början av 1100-talet visste man i Kina att en stavmagnet som fick hänga fritt alltid riktade in sig så att dess ändar pekade i nord-sydlig riktning. Detta vet man att även italienska fartyg utnyttjades på 1100- och 1200-talen för att bestämma nordriktningen. Dessa ”magnetiska nålar” lade grunden till konstruerandet av de första kompasserna.

Många källor anger tiden för magneters användning som kompass i Kina till tiden före Kristi födelse och en typ av ”kompasser” användes på 700-talet av araberna.

Magnetkompassen utvecklades snabbt i Europa och fick en utformning liknande den moderna kompassen under 1300-talet. Tillsammans med den matematiska astronomin spelade kompassen en viktig roll för utvecklingen av navigeringskonsten under den europeiska sjöfartens expansion. http://www.statt.se/extern/rapporter/free/kina.pdf

Telefonen
I Tyskland hade Philipp Reis på 1860-talet en idé om att man skulle kunna omvandla ljudvågornas rörelse i luften till elektriska svängningar, leda dessa genom en tråd och sedan omvandla dem till ljudvågor igen. Reis hann dock inte utveckla sin uppfinning tillräckligt utan den första telefonen tillverkades istället av Alexander Graham Bell
runt sekelskiftet. Den första kommersiellt brukbara telefonen kom 1876 (teknikmuseets
hemsida).

Glasögon
De första glasögonen tillverkades troligen vid slutet av 1200-talet i Venedig. De var avsedda för läsning och kunde hållas framför ögonen eller sättas på näsan. Linserna tillverkades på denna tid i någon typ av genomskinlig mineral – och inte av glas eller plast som dagens glasögon. Den första svenska avbildningen av en person som bär glasögon kommer från mitten av 1400-talet. De första exemplaren var mycket dyra och exklusiva. Först på 1600-talet tillverkades större serier till lägre pris. Dessa klämdes fast på näsan. Bruket att ha skalmar på glasögon startade på 1700-talet.

Genteknik
Ingrepp i arvsmassan på levande organismer brukar kallas genteknik. Förändringarna i arvsmassan kan ske på ett preciserat sätt så att en gen tillförs, tas bort eller förändras vilket kan medföra förändrade egenskaper hos organismen. Man kan alltså även tillföra gener från andra arter. Genom biokemiska studier av DNA-molekylen och den genetiska koden har man arbetat med att kartlägga DNA för olika organismer. Framgångarna i detta arbete har lett till den snabba utveckling gentekniken haft sedan slutet på 1900-talet.

Lgr11 centralt innehåll

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.