Fossila bränslen

Re2-0203

Av Sveriges totala koldioxidutsläpp kom 1997 35 % från trafiken. Koldioxid från förbränning av fossila bränslen anses vara den största bidragande orsaken till hotet om en global klimatförändring. Vi måste minska vår användning av fossila bränslen, för att minska utsläppen av koldioxid.

fossila-branslen

Vilket av följande alternativ innehåller bara fossila bränslen?

Rätt svar Fråga: Fossila bränslen

B. Naturgas, kol, oljeskiffer

Kommentar

Fossila bränslen är organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. Torv kan som ursprung till stenkol räknas som fossilt bränsle. Torv har bildats under nuvarande geologiska period medan övriga fossila bränslen är mellan 50 och 500 miljoner år gamla.

  1. Träsprit tillverkas industriellt och är inte fossilt bränsle.
  2. Alla är fossila bränslen.
  3. Biogas produceras industriellt och ved är en råvara från skogen och dessa bränslen är inte fossila.
  4. Träpellets består av sammanpressat träpulver och rapsolja får man från jordbruket och de är inte fossila

Lgr11 centralt innehåll

Kemi:
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Biologi:
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Fysik:
Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.