Energihushållning

Utt-9503

I början av 70-talet fanns nedanstående inramade bild och text i ett arbetshäfte för grundskolans högstadium. Det handlade om energihushållning och bilden illustrerade på vilka sätt värmeenergin läcker ut ur huset. Huset tänktes uppvärmt med elenergi. Andelen energi som lämnar huset på olika sätt angavs i procent av årsförbrukningen av elenergi. Siffrorna anger alltså medelvärden under ett år.
Det finns något i denna bild och/eller text som är definitivt olämpligt. (Och i nästa års upplaga var det ändrat.) Vad är det som är så olämpligt?

bild 2

Rätt svar Fråga: Energihushållning

D Slutsatsen är omöjlig att dra. På ett år måste man räkna med att all energi läcker ut. Skulle 20% stanna kvar blir huset varmare och varmare.

Kommentar

Det är så att uppvärmningen innebär en tidsfördröjning av energiförlusten som ger en temperaturförhöjning i huset. Men under året som helhet så kommer energin förr eller senare att läcka ut alternativt huset att kontinuerlig bli varmare och varmare. Det omöjliga i illustrationen är det att egentligen inte går att dra någon som helst slutsats av den information som ges. Alternativ C kan plockas bort eftersom energi ej kan försvinna endast byta form. A och B kan möjligen tänkas mindre sannolika. D ger med sin slutkommentar insikten om vad som måste ske.

Lgr11 centralt innehåll

T1
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
T3
Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. (4-6)
Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.(4-6)

F1
Elproduktion, eldistribution och elanvändning isamhället.
Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.