Energi från solen?

Re1-0203

Instrålningen från solen är en av förutsättningarna för att liv uppstått och vidareutvecklats här på jorden. Solinstrålningen spelar bland annat stor roll för vår energiförsörjning. Ett exempel på nya moderna energisystem är utvecklandet av solceller som direkt fångar in solstrålningen och omformar den till elektricitet. Men även andra energiformer är direkt och indirekt beroende av solinstrålningen.

Fråga: Vilken eller vilka av följande energikällor påverkas av nutida solinstrålning?

Rätt svar Fråga: Energi från solen?

A, B, D och F

Kommentar

Biomassans utveckling är direkt beroende av fotosyntesen och kräver alltså ljus för sin tillväxt. Med biomassa menar vi all levande materia. Det är huvudsakligen växtdelar som används till bränsle.

Vattnets kretslopp där stor avdunstning över världshaven är ett av inslagen, drivs av solinstrålningen. Dessa vattenmassor når sedan kontinenterna, kyls ned och faller ut som nederbörd på högre nivåer (ökad lägesenergi).

Fel. Det är det klyvningen av uranatomer som ger ursprungsenergin i våra kärnkraftverk. Man kan även utnyttja radioaktiv strålning från instabila atomkärnor för att i mindre skala (t.ex i rymdfarkoster) omvandla kärnenergi till elektrisk energi så det det har inget med solinstrålningen att göra.

Vind skapas av solinstrålningen genom att luftmassor värms upp och stiger uppåt varefter luft från sidan fyller på undertill, det vill säga, en rörelse skapas (ökad rörelseenergi).

Fel. Vi pumpar upp olja som bildats av fossila växtrester under miljoner år, vilket innebär att oljan en gång i tiden har kommit till via fotosyntesen. Men den befintliga energiformen är i dag EJ beroende av solinstrålningen.

Vågkraftverk utvinner energi ur havets vågor. Vågorna är ju en rörelse i vattnet och yttrar sig i att vattennivån ständigt stiger och faller. Vattnets rörelser orsakas bland annat av vindar, som ju beror av solinstrålningen. På en del platser kan man också utnyttja tidvattnet, som väsentligen orsakas av månens dragningskraft.

Lgr11 centralt innehåll

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.