Den vakande näsan

RiS-0705

Man ska bygga ett nytt kemilabb på er skola och för säkerhets skull ska man installera ett gaslarm. Detta larm reagerar på den brandfarliga gasen gasol som ni använder i era brännare…

Gasol är en blandning av gaserna propan (C3H8) och/eller butan (C4H10). Vanlig luft innehåller ca 78 % kvävgas (N2), 21 % syrgas (O2) samt mindre mängder av ett antal olika andra gaser.

1. Var i lokalen bör man sätta upp detektorerna? Motivera ert svar!
A) Högt upp –gärna i taket
B) Mitt på väggen (vid halva takhöjden)
C) I golvhöjd

RiS-0705

Man funderar även på att sätta upp en annan sorts gaslarm i matsalen. Detta ska man använda för att kunna styra behovet av ventilation. Man vill spara energi genom att bara byta ut luft när det verkligen behövs och kunna stänga av ventilationen när ingen är i matsalen.

2. Vilken gas skulle gasdetektorn i detta fall reagera på? Motivera ert svar!
D) Koldioxid
E) Svavelväte
F) Helium

Rätt svar Fråga: Den vakande näsan

1.
C: I golvhöjd Gasolen är tyngre än luft.

2.
D: Koldioxid Människors andning ger en ökande mängd koldioxid i luften

Kommentar

Det är bäst att placera detektorerna i golvnivå. Gasol är, till skillnad från naturgas, tyngre än luft och kan därför samlas och ligga kvar relativt länge i hålrum och i låga punkter där den lätt blandas med rätt proportioner luft till en explosiv blandning. Gasolen är gift- och luktfri och förses före försäljning med ett starkt luktämne för att ev. läckage skall kunna upptäckas. Stora mängder syre går åt vid förbränning av gasol, och dödsolyckor har inträffat p.g.a. syrebrist när gasolbrännare använts i små, dåligt ventilerade, utrymmen.

En detektor för att styra ventilationen skulle kunna vara känslig för koldioxid. Vi andas ju in syre och ut koldioxid! Det är ofta överskott på koldioxid som ger oss koncentrationssvårigheter och trötthet om lokalen är dåligt ventilerad– inte syrebrist. Om detektorn får styra intaget av frisk luft så kan höga halter av koldioxid medföra att ventilationen ökar och låga halter att ventilationen minimeras. På detta vis kan man få en bättre inomhusluft som anpassas för det antal personer som befinner sig i lokalen samt spara in på uppvärmningskostnader.

I Sverige har Systembolaget testat denna princip med behovsstyrd ventilation. – Vi skulle förlora enorma mängder energi om vi ventilerade lika mycket en måndagsmorgon som vi gör på eftermiddagen en fredag, säger Lars Löfstedt, teknisk driftschef på Systembolaget. I bolagets självbetjäningsbutik i Kållered utanför Göteborg halverades förbrukningen av energi till värme, kyla och fläktdrift. Det medförde en besparing på 120 000 kronor per år, hävdar Lars Löfstedt.
(http://www.nyteknik.se/art/9696)

Lgr11 centralt innehåll

Kemi – Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Fysik – Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.