Brobygge

RiS-0001

Högakustenbron är en 1800 meter lång hängbro över Ångermanälven. Rent byggnadstekniskt är bron mycket avancerad bland annat genom sina komplicerade undervattenskonstruktioner och arbeten på hög höjd vid byggandet av de 180 m höga pylonerna (tornen).

Mellan pylonerna hänger två grova kablar (figur 1 och 2). Dessa tillverkas (spinns) på plats. En anordning, som påminner om en skidlift, fraktar tråd fram och tillbaka över älven (figur 4). Ståltråden, som kabeln spinns av, är inte grövre än 5,27 mm. Men kabeln är uppbyggd av 11300 sådana trådar (figur 5), vilket medför att den färdiga kabeln är 65 cm i diameter (figur 3).

fig1
Fig. 1.
fig3
Fig. 3.
fig2
Fig. 2.
fig4
Fig. 4.
fig5
Fig. 5.

 Frågan lyder: Vilken uppgift har kabeln? Välj mellan följande alternativ:

A. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att vägbanan är mycket väl upplyst. Kabelns viktigaste uppgift är att vara fäste för ett stort antal gatlyktor.
B. De två kablarna har till uppgift att enbart stödja pylonerna (tornen)
C. Vägbanor som ligger över vattendrag måste hållas fria från is och snö. I kablarna leds, via jämt fördelade ledningar, högspänd ström ner till vägbanan. I vägbanan finns ett mycket stort antal värmetrådar som håller vägbanans temperatur runt +4° C.
D. Vägbanan och trafiken över bron bärs upp av kablarna.

Rätt svar Fråga: Brobygge

D är rätt svar: Kabelns uppgift är att bära upp vägbanan (via vertikala kablar).

Lgr11 centralt innehåll

Teknik:
Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Fysik:
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.