Bevattning

Re2-0002

Re2-0002b Re2-0002

I figuren ser ni hur vattnet cirkulerar i det som kallas vattnets kretslopp. Vatten avdunstar från hav, sjöar och vattendrag, och bildar regnmoln som släpper ifrån sig regn. Regnet faller på marken, där en del tas upp av växterna, som transpirerar ut en del igen, en del avdunstar direkt och en del bildar sjöar eller grundvatten. Man brukar säga att vatten är en förutsättning för allt liv. Och det är sant, men för att växterna skall kunna leva måste de också ha närsalter, koldioxid och solljus. För att öka de ytor som är odlingsbara har man i delar av världen – exempelvis gäller detta arabländernas torra, varma och ökenartade trakter – börjat odla genom att bevattna med grundvatten, som man pumpar upp från stort djup

Fråga: Detta sätt, att bevattna med grundvatten, ger under ett antal år goda skördar, men markerna blir med tiden oftast helt obrukbara. Varför?

 

Rätt svar Fråga: Bevattning

Allt vatten i naturen innehåller mineraler (salter) i olika hög grad. Ju äldre grundvatten, desto mer mineraler innehåller det vanligen. Jämför till exempel med det mineralvatten som vi köper på flaska (Ramlösa), som anses hälsosammare än ”vanligt” vatten på grund av de lösta mineralerna i vattnet. När det uppumpade grundvattnet avdunstar, är det bara vattnet, som avdunstar medan salterna blir kvar. (Detta kan du bl a se om du på sommaren badar i havet och torkar dig i solen. Då har du saltprickar kvar på kroppen). På så sätt ökar mängden salter i jorden och jorden blir med tiden en obrukbar saltöken.

Re2-0002-svar

Lgr11 centralt innehåll

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.