Alkemi

Utt-0810

Alkemi var en av de största naturforskningarna i Europa under medeltiden. Alkemisterna trodde då bland annat att man ur oädla metaller kunde framställa guld. Idag vet vi att detta inte var möjligt.

Utt-0810

Varför lyckades inte alkemister att framställa guld?
(Ange rätt alternativ)

Rätt svar Fråga: Alkemi

A. Man kunde inte framställa grundämnen ur andra grundämnen.

Kommentar

Ordet alkemi har sitt ursprung i grekiskans chyma, som har med metallgjutning att göra. Men enligt den alkemistiska traditionen kommer ordet från det egyptiska namnet på Nilens fruktbara svarta slam, chem.
Alkemin växte fram i den arabiska högkulturen på 700- och 800-talen. De arabiska alkemisterna var inspirerade både av grekiska, kinesiska och indiska metallförvandlare. På 1100-talet introducerades alkemin i Europa genom litterära översättningar. Den ”heliga konsten” blomstrade här fram till slutet av 1700-talet och nådde sin kulmen under renässansen på 1500- och 1600- talen. Men även sedan den moderna vetenskapen slagit igenom fascinerades lärda män av alkemins gåtfulla magi.

Det finns flera orsaker till den alkemiska traditionens död. Kemins utveckling var givetvis betydelsefull – kring 1800 var de flesta kemister överens om att materien bestod av grundämnen som inte gick att förvandla.
Vad var då alkemin? ”Konsten att göra guld” är det givna svaret. Målet för det mödosamma och långvariga arbetet, ”Det stora verket”, var ett självlysande rött pulver, ”De vises sten”. Med denna substans kunde alkemisten förvandla alla metaller till guld och regenerera sin egen kropp. Enligt vissa beskrivningar skulle man ta pulvet blandat med vin, varefter tänder och hår föll av och nytt växte fram. På så sätt kunde livet förlängas upp till många hundra år.

Alkemin var inte bara ett materiellt arbete med mineral i laboratoriet, även om detta var det viktigaste. Samtidigt som guldmakaren arbetade sig fram mot ”De vises sten” genomgick han också en inre process som i bästa fall skulle utmynna i andlig upplysning och vishet.

Idag vet vi att det inte går att framställa nya grundämnen genom att blanda redan existerande grundämnen. Däremot kan vi göra detta genom kärnreaktioner.

Lgr11 centralt innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv